Ценоразпис на библиотечните услуги

За услугите, извършвани от Регионална Библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин (в сила от 2 януари 2024 г.)

I. РЕГИСТРАЦИЯ
Тип Информация Цена
Възрастни читатели (над 14 години) Важи за 12 месеца от датата на записване. 10,00 лв.
Ученици, студенти и пенсионери Важи за 12 месеца от датата на записване. 6,00 лв.
Деца от 7 до 14 години Важи за 12 месеца от датата на записване. 5,00 лв.
За всяко второ дете в семейството Важи за 12 месеца от датата на записване. 3,00 лв.
Деца до 7 години, Лица, настанени в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, Лица с трайни увреждания със степен на увреждане над 50%, многодетни майки, ветерани от войните Носители на званието „Почетен гражданин на Видин“, Служители на библиотеката - БЕЗПЛАТНО
Издаване на еднодневна карта за всички категории потребители Дава право за ползване само на Отдел "Информационен център", Отдел "Краезнание", Отдел "Изкуство" и Читалните. 1,00 лв.
II. ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ
Тип Услуга Информация Цена
Писмена библиографска справка Включва библиографска информация по дадена тема, проблем, личност или автор. -
Цената се формира от: -
а) Брой прегледани източници -
До 20 заглавия 5.00 лв.
От 20 до 50 заглавия 10.00 лв.
Над 50 заглавия 15.00 лв. за ден
б) Доставка на писмени справки, изработени в други библиотеки -
Цената се определя от библиотеката изпълнител и се заплаща допълнително за посредничество 50% от цената плюс пощенските разходи. -
в) Библиографска редакция -
За 1 издадена кола( 16 стр.) 2,00 лв.
III. АВТОМАТИЗИРАНО ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Тип Услуга Информация Цена
Ползване на платени електронни бази данни - 2,00 лв./час
Самостоятелно ползване на интернет В рамките на два часа на ден. БЕЗПЛАТНО
Предоставяне на информация на електронен носител - 1.50 лв. + цената на електронния носител
IV.ЗАСНЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
Тип Услуга Информация Цена
Заснемане на библиотечни документи от фонда "Редки и ценни книги" Преснимането от оригинала се разрешава по преценка на директора на библиотеката. При преснимане с рекламна цел, цената се утроява. 2,00 лв.
Заснемане на библиотечни материали с камера в зависимост от вида на материалите по договаряне за започнат час
Oт началото на XIX в. До 1944 г. 70,00 лв.
След Втората световна война. 40,00 лв.
V. КОПИРНИ УСЛУГИ
Тип Услуга Информация Цена
Ксерокопиране формат А4(текст) Копия НЕ се правят от подвързани годишнини на вестници и на библиотечни документи от фонда "Редки и ценни книги". 0,10 лв. на страница
Ксерокопиране на изображения и графики формат А4 Копия НЕ се правят от подвързани годишнини на вестници и на библиотечни документи от фонда "Редки и ценни книги". 0,80 лв. на страница
Ксерокопиране на формат А3 цветен - 1,00 лв. на страница
VI. Принтиране с 3D принтер и ламиниране
Тип Услуга Информация Цена
Принтиране с 3D принтер - 1,00 лв. на л.м.
Ламиниране на лист формат А4 - 1,00 лв.
Ламиниране на книжно тяло до формат А4 - 2,10 лв.
VII. ПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ПО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО КНИГОЗАЕМАНЕ
Тип Услуга Информация Цена
Ползване на материали по междубиблиотечно книгозаемане - 2,00 лв. + пощенските тарифи и цени на НБКМ и др. библиотеки в страната
VIII. ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА
Тип Услуга Информация Цена
Продажба на отчислени книги - от 0,50 до 2,00 лв.
IX. ОБЕЗЩЕТИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ
Тип Информация Цена
При закъснение за връщане на книги и периодика - 0,01 лв. за всеки просрочен ден и за всяка библиотечна единица.
Аудиовизуални носители - 0,05 лв. за всеки просрочен ден и за всяка библиотечна единица.
За загубени или повредени книги За книги излезли след 1990 г. десеткратната стойност
за книги излезли до 1990 г. десеткратната стойност по пазарни цени
X. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящия Ценоразпис се издава на основание чл.4, ал.2, т.2 и З от ЗЗРК.
В стойността на събираните суми за услуги не е начислен данък оборот на основание чл.19,буква "Д" от Закона за данъка върху оборота и акцизите и ДДС.
Утвърдените цени ще се актуализират периодично, в зависимост от инфлационните процеси.
Ценоразписът влиза в сила от 2.01.2024 г. и е регистриран Община Видин