Полезни връзки

Културни институции

Административни услуги

Образование

Читалища в Област Видин

Информация за читалищата и читалищните библиотеки в област Видин можете да получите на информационния сайт за българските читалища

Библиотеките в областта

Народните читалища са неразделна част от историята и културата на населените места на област Видин и съдействат за социалната комуникация на ползвателите и подпомагат процеса на образованието и самообразованието.

По данни на Министерство на културата в област Видин функционират 60 читалищни библиотеки, които обслужват население от 41476 души. Общият библиотечен фонд на читалищните библиотеки в областта възлиза на 623 648 библиотечни единици. В 41 читалищни библиотеки има обособени 135 компютъризирани работни места. 86 от тях са за потребители. В 27 библиотеки са организирани информационни центрове. Материалната и технологична база на голяма част от читалищните библиотеки е недостатъчна и отдавна остаряла. В същото време, в такава обстановка се осъществява богата и разнообразна дейност – срещи, семинари, дискусии, обсъждания на книги, музикални вечери, творчески срещи.

Повече информация за библитеките в областта може да получите на сайта в Регистъра на Обществените библиотеки.