Функции на библиотеката

Функциите на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин се определят от чл.27, ал.1 от Закона за обществените библиотеки и ПМС № 153 от 20.07.2000 г., според които Регионалните библиотеки:

  1. Събират, съхраняват, обработват, организират и предоставят за ползване библиотечен фонд;
  2. Извършват библиотечно-информационно обслужване, включително междубиблиотечно заемане, и координират организацията на библиотечно-информационното обслужване на територията на региона;
  3. Поддържат архив на краеведския печат и литература и координират събирането, съхраняването, организирането и разпространението на краеведска информация и библиография по краезнание;
  4. Осъществяват издателска дейност, изработват и разпространяват библиографски указатели, краеведски, информационни издания и други;
  5. Създават и развиват регионални автоматизирани библиотечно-информационни мрежи;
  6. Извършват координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от региона;
  7. Организират и провеждат културно-образователни инициативи;
  8. Разработват и участват в програми и проекти;
  9. Оказват съдействие на общинската администрация при реализиране на културната политика в областта на библиотечното дело;
  10. Събират и обработват статистическа информация и поддържат бази данни за библиотеките от региона.