Отдел „Краезнание”

Работно време
Понеделник - Петък 9:00-12:00 часа; 12:30-17:00 часа
Събота Почивен ден
Отдел „Краезнание”

Архив на ръкописни, печатни и електронни материали за природните условия и богатства, местната история, стопанското развитие, духовния и културен живот на гр. Видин и областта в цялото му многообразие.

В отдела се работи по издирване, съхраняване, разкриване и предоставяне за ползване от потребителите на библиотеката на издания, публикации, снимки и други носители на краеведска информация, които имат научна, документална, историческа, художествена или практическа стойност и по авторство, съдържание или местоиздаване са свързани с края.

Краеведската сбирка е обособен през 1966 г. Събран е ценен фонд от 2735 библиотечни единици, който непрекъснато се обновява.

В отдела има система от каталози и картотеки, поддържат се две електронните бази данни, които съдържат анотирана библиографска информация за факти, събития и личности.

Чрез традиционните форми на библиотечно-информационно обслужване и използвайки богатия фонд и справочен апарат се предоставя пълна и точна информация по заявените от потребителя искания.

Информация за местни личности и институции може да се почерпи и от библиографски указатели, биобиблиографии и юбилейни сборници, издавани от библиотечните специалисти в отдела.

Към отдела са обособени сбирки «Стари книги, редки и ценни издания», «Книги с автографи», «Старият Видин», в които читателите могат да ползват първите печатани във Видин книги и издавани вестници от 1874 г. до сега, и да разгледат снимки от стария Видин.