Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"
гр. Видин
Контакти
Попитай библиотекаря
 
 

Програми и проекти


Проект „Правна информация в обществените библиотеки“

 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, гр. Видин започва изпълнението на проект „Правна информация в обществените библиотеки“, осигурен от фондация "Глобални библиотеки - България" и финансиран от Посолство на САЩ в България.

 

Проектът ще пилотира нова е-услуга в библиотеките, като по този начин повиши капацитета им на информационно-образователни центрове в местната общност.

 

Той ще се реализира в партньорство със студентската правна клиника към Юридическия факултет на УНСС.

Дейностите са насочени към подобряване на достъпа до правосъдие на българските граждани, чрез повишаване на правната им култура и грамотност.

 

За целта ще бъде изградена система за онлайн заявки и запитвания. Чрез нея гражданите ще могат да получават безплатно отговори на своите въпроси от студентите в правната клиника. Те ще бъдат правно ориентирани как да решат своите казуси – самостоятелно, чрез адвокатска услуга, чрез безплатна правна помощ по съответния ред или по друг начин.

 

Проектът се реализира със съдействието на Регионалните библиотеки в Благоевград, Враца и Кюстендил, общинската библиотека в гр. Самоков и читалищната библиотека в гр. Ботевград.

 

 

Проект „Да пазя природата е моят подарък към обществото и бъдещето ми”

 

Основната цел е формиране на екологично съзнание и екологична култура на децата и младежите от общността, чрез обучения и провеждане на екологични действия за практическо прилагане на знанията. За целта беше формиран компетентен състав от младежи и библиотекари, които преминаха двудневно екологично обучение. Сформираният компетентен състав проведе информационна кампания сред ученици от видинските училища за въздействието на обществото върху екологичното равновесие и начините за оптимизирането му. Организирана беше кампания за събиране на хартия и засаждане на дръвчета. Специално изработени контейнери бяха поставени във видинските училища. Средствата от събраната хартия бяха използвани за допълнително закупуване на дръвчета. Засадени бяха екзотични дръвчета, на площад „Бдинци” и в тревните площи до крепостта „Баба Вида”. В кампанията се включиха младежи и членове на еко-клуба „Млад еколог” към библиотеката. Проектът е реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност”. Партньор по проекта е сдружение „Активно общество”.

 

Проект „Пътуваща ЕкоБиблиотека - атрактивно предсатвяне на дигитални Еко ресурси” 

 

Целта на проекта е развитие на способността на организации, работещи с хора от малките общности за поемане на активна роля в създаването на “зелени” дигитални ресурси, популяризиране на съществуващите и разработване на нови ресурси, свързани с екологията и устойчивото развитие и осигуряване на хората от малките общности на достъп до нови знания и добри практики. За тази цел ще бъде проведено обучение за библиотекари и членове на „Видински общински фонд “Читалища”” по създаване на дигитално съдържание на екологична тематика, включващо проучвания и подбор на онлайн ресурси, видео материали и създаване на ново съдържание с местно значение. Проектът предвижда създаване на Регистър с добри практики и оборудване на две мобилни еко библиотеки, подходящи за открити пространства, за предоставяне на създадените електронни ресурси, с оглед опазване и популяризиране на природните и географски дадености на община Видин и осмисляне на нови модели за “зелено” общество.

 

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация “Глобални библиотеки—България” в рамките на конкурс “Библиотеката—активен участник в обществения живот”. Партньор по проекта е сдружение „Видински общински фонд „Читалища”.

 

Проект „Национални идентичности в рамките на Обединена Европа”.

 

По проекта Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” си партнира с Областен музей Бузъу (Румъния), Център за научни изследвания и промоция на културата HAEMUS – Скопие (Македония) и Библиотечен културен център Кладово, (Сърбия). Договорът за трансграничното сътрудничество е подписан през октомври 2015 г. във Видин и има за цел да представя и съхранява местното и национално културно наследство, в полза на младите поколения, както и да представя националните и европейски културни ценности сред представителите на местните общности в Бузъу (Румъния), Скопие (Македония), Видин (България) и Кладово (Сърбия).

 

Международната изложба „Културни обичаи на Балканите – изложба на ръчно изработени мартеници от България, Румъния и Македония”посветена на Баба Марта. 

 

Главната цел на изложбата е запазване на общото културно наследство, каквото е обичаят Баба Марта, чрез промоция и популяризиране във и извън присъщите й региони. През 2013 г. обичаят, заедно с амулетите беше предложено да бъде защитено като нематериално културно наследство с многонационално заявление в ЮНЕСКО, в което Македония, Румъния, България и Молдавия взимат участие и експозицията има за цел да подкрепи кандидатурата.

 

Основните акценти в нея бяха: и зложба на панели на четири езика – английски, български, македонски и румънски, обясняващи географското разпространение на обичая, как да направим традиционен и съвременен амулет, начинът на даване и носенето му, ритуални действия, символиката на цветовете, а също и местни легенди за Баба Марта; изложба на ръчно изработени амулети от Македония, България и Румъния; представяне на документален филм за традициите при отбелязването на Деня на Баба Марта; творчески работилници; ръчно изплетената от видинчани най-дълга мартеница в света (16 704 м), за което Община Видин е удостоена със сертификат на Гинес за постигнат световен рекорд. Изложбата беше открита в Скопие, Македония на 01.03.2016 г. след което беше послдователно експонирана във Видин и Бузъу, Румъния.

 

Международната изложба е организирана като част от институционалното трансгранично партньорство „Националните идентичности в обединена Европа”.

 

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България"

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години (2009-2013) да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.

Техника по Програмата получиха 27 читалищни библиотеки от Арчар, Белоградчик, Бойница, Брегово, Буковец, Винарово, Гара Орешец, Горни Лом, Грамада, Гъмзово, Димово, Дреновец, Дунавци, Извор, Иново, Кула, Кутово, Макреш, Неговановци Ново село, Раковица, Ружинци, Слана бара, Сланотрън, Тошевци и Чупрене.

Доставката и инсталирането на техниката, даде възможност на обществените библиотеки да предоставят безплатен достъп до интернет и ползване на компютри за своите потребители. Това доведе до увеличаване на техния потенциала на обществени и информационни центрове, приобщаващи хората към ресурсите на глобалното информационно общество.

Библиотеките обогатиха услугите, които предоставят и се превърнаха в места за учене през целия живот, където се придобиват нови знания и умения и се развива дух на предприемачество; в средища за развитие и мост за общуване между различни хора и социални групи; в партньори в образованието на деца, ученици и студенти.

 

Програма “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

От месец ноември 2011 година Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин е партньор в обучението за придобиване на професионална квалификация на библиотекари със средно образование по схема BG051PO001-2.1.14 - “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С влизането в сила на Закона за обществените библиотеки (ЗОБ) (обн. в ДВ. бр. 42 от 5 юни 2009 г.), се въвежда изискването за професионална квалификация, обвързано с възможностите за назначаване на работа на квалифицирани кадри в общинските и читалищните библиотеки (чл. 35, ал. 3 и чл. 39, ал. 2). В изпълнение на ЗОБ, Асоциация "Съвременни читалища“, Българската библиотечно-информационна асоциация и Регионална библиотека - Видин предприеха съвместни действия по осигуряването на обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията "Библиотекар“.

Успешно завършилите пълния курс на обучение и положили държавните изпити по теория и практика лица ще получат Свидетелство за придобита III степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", съгласно чл. 52, 52а и 53 на Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.

 

Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове на четене и информираност" на Министерство на културата за подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им.

 

За осигуряване на повече възможности за съвременно и улеснено обслужване на своите читатели и потребители Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” работи по следните два проекта:

             „Библиотеката е за всички” на обща стойност 39 200 лев, финансиран от Агенция за хората с увреждания.

            Със средствата по този проект е осигурена достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение. Създадени са условия за достъп на хора с двигателни и зрителни затруднения до информация и библиотечно обслужване. Закупено е самоходно устройство (стълбищен робот за инвалидни колички), по стълбищата между различните отдели на библиотеката са поставени стенни ръкохватки и е изградено санитарно-хигиенно помещение за хора с увреждания.

 

 „Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – на един клик разстояние”, финансиран от Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП ) по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Предстои да бъде създаден динамичен интернет портал на библиотеката. Посредством този портал онлайн ще бъдат предоставени библиотечни, информационни и електронни услуги, обърнати към местната общност. Защитения проект е на обща стойност 6 000 лева. Партньори по проекта са Областна администрация, Община Видин, Дирекция „Бюро по труда” – Видин, Офис на НАП – Видин и Общински съвет по наркотични вещества – Видин. Проектните дейности продължават до м. октомври 2013 година.

 

 

 

 


 

Работно време

 

Контакти

 

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

ОТ 9.00 ДО 18.00 ЧАСА

СЪБОТА ОТ 9.00 ДО 14.00 ЧАСА

(Детски отдел и Заемна за възрастни)

ВИДИН

ПЛОЩАД "БДИНЦИ" - №1

 

Facebook
Карта на сайта
Регионална библиотека 'Михалаки Георгиев' - Видин